ARCIBISKUPSKÝ PALÁC

Průzkum a dokumentace podzemí a barokní kanalizace pod Arcibiskup-ským palácem, který vedl k závaž-ným zjištěním pro následné statické zajištění objektu i pro zřízení nové kanalizace a ke stabilizaci základo-vých poměrů.

Průlezem krátkého úseku z vnitřního dvora jsme se dostali pod východní křídlo paláce. Zde je stoka úzká a vysoká přes 2 metry. Ve stropě jsou zaústěny četné šachtice, dříve přivádějící odpadní vody (snímek vlevo). Ve směru odtoku odpadních vod se výška stoky ještě zvyšuje (snímek vpravo). Tím i kapacita stoky a prodlužuje se perioda jejího nezbytného čištění.

V místě kde je stoka nejvyšší, přechází v prudkém sešupu do nízké, cihlami vyzděné chodby s menším spádem (obrázek vlevo), která nás zavede až pod šachtu při okraji objektu a sousední zahrady (obrázek vpravo). Do této šachty byl přítok ze svodů dešťové vody a z části kanalizace. Vyzdívka je v šachtě narušená a zdivo opadává. Pod šachtou jsou vypadané cihly a vyzdívka počvy stoky je poškozená.

Z tohoto místa dále pokračuje téměř vodorovný úsek stoky bez vyzdívky počvy, kde se většina přiváděné splaškové vody vsakuje a dotuje zásyp původního hradního příkopu, který zde dříve byl.

Právě po staletí přiváděná voda do zásypu bývalého hradního příkopu, spolu s nedávnou výstavbou kolektoru kolem paláce od Hradu, způsobila pokles podloží východního křídla paláce a porušení jeho statiky. Stavbou kolektoru došlo k odvodnění zásypu příkopu a následnému sedání podloží paláce. Vinou není pouze stavba kolektoru, ale především skutečnost, že odpadní stoka od Arcibiskupského paláce nebyla vyzděna a v kritickém místě je téměř bez spádu. Docházelo tak k vsakování do podloží. Závady na kanalizaci byly odstraněny při rekonstrukci paláce proložením nové trubní stoky z KG potrubí a obsypem z inertního materiálu.

Text a foto: © Vladimír Vojíř

ZPĚT