VLAŠSKÁ ŠTOLA

Na základě objednávky jsme provedli průzkum k vyhledání podzemního spojení na trase mezi Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a Hradem. Jako výchozí podklad jsme měli k dispozici průzkumnou zprávu jiné firmy. Tou však bylo vyhledáno pouze kanalizační potrubí DN 300 od hraniční opěrné zdi Hradu na Pětikostelní náměstí.

Dle starých pramenů do Sněmovní ulice měla vést tzv. Vlašská štola – odvodňovací systém jižní části Hradu a zahrad Na Valech. Tento starý systém pro odvádění dešťové vody, zbudovaný Vlachy, byl ve svém funkčním rozmachu přes několik km chodeb. Ve Sněmovní ulici byla Vlašská štola zaústěna do tzv. Hradního kanálu.

Protože našim předchůdcům se nepodařilo štolu nalézt, rozhodli jsme se pro průzkumný postup jiný.

Ve známé části Vlašské štoly pod Hradem, jsme nechali probourat zazdívku a tak ve směru sváděné vody postoupili do spadiště v opěrné hraniční zdi. Z tohoto místa již mimo Hrad pokračuje pouze keramické kanalizační potrubí DN 300. Provedli jsme zde barvící zkoušku fluoresceinem a zjistili tak – s využitím revizních šachet – kudy voda teče, když ne štolou. Nalezli jsme dokumenty k provedeným úpravám ve dvacátých letech. Současně jsme prověřili sousední objekty a zjistili, že hledaný úsek Vlašské štoly byl z převážné většiny odstraněn při přístavbě vnitřního traktu přilehlého paláce. Část štoly se dochovala jako centrální chodba sklepů v přístavbě.

 

© foto Vladimír Vojíř